Omräkningsfaktorer     Conversion factors
Rapporter Reports
PJ 2016-5 Slutrapport
Avloppsvatten
Del A: Kommunalt avloppsvatten
Del B: Skogsindustriellt avloppsvatten
Del C: AOX, Skogsindustriellt avloppsvatten
PT 2016-5 Final Report
Wastewater
Part A: Municipal wastewater
Part B: Paper industry wastewater
Part C: AOX, Paper industry wastewater
PJ 2016-4 Slutrapport
Jonbalans
Del A: Dricksvattenlik recipient
Del B: Humös recipient
PT 2016-4 Final Report
Ion Balance
Part A: Potable recipient
Part B: Humic recipient
Samtliga rapporter
All reports
Övriga dokument Other Documents
Beräkna Z-värdet för dina resultat
Calculate Z-score for your results
Mätosäkerheter för allmänkemiska parametrar från provningsjämförelsedata
- bakgrund, metod, tabell och exempel
Only in Swedish so far...
NOx-föreskriftens krav enligt NFS 2004:6 och SS-EN 14181
Only in Swedish so far...
Mätosäkerhet för rökgaser      
• Beräkning av mätosäkerheten vid mätning i rökgaskanaler
  Only in Swedish so far...
• Osäkerhetsbudget för direktvisande instrument (ITM rapport 111)
  Only in Swedish so far...