Reports

Allmänkemiska provningsjämförelser / General Chemistry Proficiency Tests

2018-3 Närsalter och Lukt – Eutrof recipient och Kommunalt avloppsvatten
Nutrients and Odor – Eutrophic recipient and Municipal wastewater
2018-2 Metaller, Spårämnen – Recipient och Kommunalt avloppsvatten
Metals, Trace Elements – Recipient and Municipal wastewater
2018-1 Suspenderade ämnen och Slam – Kommunalt och Skogsindustriellt avloppsvatten, Slam
Suspended solids and Sludge – Municipal and Paper industry wastewater, Sludge
2017-5 BOD, COD, TOC, Na, alkalinitet, konduktivitet, pH, Ntot, Ptot, AOX – Kommunalt och skogsindustriellt avloppsvatten
BOD, COD, TOC, Na, alkalinity, conductivity, pH, Ntot, Ptot, AOX – Municipal and Paper industry wastewater
2017-4 Jonbalans, CODMn, TOC, färg, konduktivitet, pH, turbiditet – Dricksvatten och Humös recipient
Ion Balance, CODMn, TOC, color, conductivity, pH, turbidity – Potable water and Humic recipient
2017-3 Närsalter – Eutrof recipient och Kommunalt avloppsvatten
Nutrients – Eutrophic recipient and Municipal wastewater
2017-2 Suspenderade ämnen och Slam – Kommunalt och Skogsindustriellt avloppsvatten, Slam
Suspended solids and Sludge – Municipal and Paper industry wastewater, Sludge
2017-1 Metaller, Spårämnen – Recipient och Kommunalt avloppsvatten
Metals, Trace Elements – Recipient and Municipal wastewater
2016-5 BOD, COD, TOC, Na, alkalinitet, konduktivitet, pH, Ntot, Ptot, AOX – Kommunalt och skogsindustriellt avloppsvatten
BOD, COD, TOC, Na, alkalinity, conductivity, pH, Ntot, Ptot, AOX – Municipal and Paper industry wastewater
2016-4 Jonbalans, CODMn, TOC, färg, konduktivitet, pH, turbiditet – Recipient, dricksvattenlik och humös
Ion Balance, CODMn, TOC, color, conductivity, pH, turbidity – Recipient, potable and humic
2016-3 Närsalter och Lukt – Eutrof recipient och Kommunalt avloppsvatten
Nutrients and Odor – Eutrophic recipient and Municipal wastewater
2016-2 Suspenderade ämnen – Kommunalt och Skogsindustriellt avloppsvatten
Suspended solids – Municipal and Paper industry wastewater
2016-1 Metaller, Spårämnen, Cr(VI) – Recipient och Kommunalt avlopp
Metals, Trace Elements, Cr(VI) – Recipient and Municipal wastewater
2015-5 Jonbalans, CODMn, TOC, färg, konduktivitet, pH, turbiditet, klorofyll a – Recipient, humös och eutrof
Ion Balance, CODMn, TOC, color, conductivity, pH, turbidity, chlorophyll a – Recipient, humic and eutrophic
2015-4 BOD, COD, TOC, Na, pH, konduktivitet, AOX – Kommunalt och Skogsindustriellt avlopp
BOD, COD, TOC, Na, pH, conductivity, AOX – Municipal and Paper Industry wastewater
2015-3 Närsalter, Si, Färg, Konduktivitet, pH – Eutrof recipient och Kommunalt avlopp
Nutrients, Si, Color, Conductivity, pH – Eutrophic recipient and Municipal wastewater
2015-2 Suspenderat material – Kommunalt och Skogsindustriellt avlopp
Suspended Solids – Municipal and Paper Industry wastewater
2015-1 Metaller, Spårämnen – Recipient och Kommunalt avlopp
Metals, Trace Elements – Recipient and Municipal wastewater
2014-5 Jonbalans, CODMn, TOC, färg, konduktivitet, pH, turbiditet – Recipient, humös och dricksvattenlik
Ion Balance, CODMn, TOC, color, conductivity, pH, turbidity – Recipient, humic and potable
2014-4 Närsalter, Si, Färg, Konduktivitet, pH – Jordbrukspåverkad recipient och Kommunalt avlopp
Nutrients, Si, Color, Conductivity, pH – Rural recipient and Municipal wastewater
2014-3 Organiska parametrar (AOX, BOD, COD, Corg), Na, pH, kond – Kommunalt och Skogsindustriellt avlopp
Organic parameters (AOX, BOD, COD, Corg), Na, pH, conductivity – Municipal and Paper Industry wastewater
2014-2 Suspenderat material – Kommunalt och Skogsindustriellt avlopp
Suspended Solids – Municipal and Paper Industry wastewater
2014-1 Metaller, Spårämnen – Recipient och Kommunalt avlopp
Metals, Trace Elements – Recipient and Municipal wastewater
2013-4 Organiska parametrar (AOX, BOD, COD, Corg), Na, pH, kond, susp – Kommunalt och Skogsindustriellt avlopp
Organic parameters (AOX, BOD, COD, Corg), Na, pH, conductivity, susp – Municipal and Paper Industry wastewater
2013-3 Jonbalans, CODMn, Corg/TOC, färg, konduktivitet, pH, turbiditet – Recipient, humös och eutrof
Ion Balance, CODMn, Corg/TOC, Colour, Conductivity, pH, Turbidity – Recipient, humic and eutrophic
2013-2 Närsalter, konduktivitet, pH – Eutrof recipient och Kommunalt avlopp
Nutrients, conductivity, pH – Eutrophic recipient and Municipal wastewater
2013-1 Metaller, Spårämnen – Recipient och Kommunalt avlopp
Metals, Trace Elements – Recipient and Municipal wastewater
2012-4 Organiska parametrar (AOX, BOD, COD, Corg), Na, pH, kond, susp – Kommunalt och Skogsindustriellt avlopp
Organic parameters (AOX, BOD, COD, Corg), Na, pH, conductivity, susp – Municipal and Paper Industry wastewater
2012-3 Jonbalans, CODMn, Corg/TOC, färg, konduktivitet, pH, turbiditet, klorofyll – Recipient, dricksvattenlik och eutrof
Ion Balance, CODMn, Corg/TOC, Colour, Conductivity, pH, Turbidity, Chlorophyll – Recipient, potable and eutrophic
2012-2 Närsalter, extremt pH – Recipient och Kommunalt avlopp
Nutrients, extreme pH – Recipient and Municipal wastewater
2012-1 Metaller, Spårämnen – Sjövatten och Kommunalt avlopp
Metals, Trace Elements – Lakewater and Municipal wastewater
2011-4 AOX, BOD7, COD, Corg/TOC, Na, pH, konduktivitet, susp – Kommunalt och Skogsindustriellt avlopp
AOX, BOD7, COD, Corg/TOC, Na, pH, conductivity, suspended matter – Municipal and Paper industry wastewater
2011-3 Jonbalans, CODMn, Corg/TOC, färg, konduktivitet, pH, turbiditet – Recipient, dricksvattenlik och jordbrukspåverkad
Ion Balance, CODMn, Corg/TOC, Colour, Conductivity, pH, Turbidity – Recipient, potable and rural
2011-2 Närsalter, konduktivitet, pH – Recipient och Kommunalt avlopp
Nutrients, conductivity, pH – Recipient and Municipal wastewater
2011-1 Metaller, Spårämnen, Cr(VI) – Recipient och Kommunalt avlopp
Metals, Trace Elements, Cr(VI) – Recipient and Municipal wastewater
2010-3 AOX, BOD, COD, Corg, Na, pH, kond – Kommunalt och Skogsindustriellt avlopp
AOX, BOD, COD, Corg, Na, pH, cond – Municipal and Paper industry wastewater
2010-2 Närsalter – Syntetisk lösning och Kommunalt avlopp
Nutrient salts – Synthetic solution and Municipal wastewater
2010-1 Jonbalans, Metaller – Sjövatten och Recipient
Ion Balance and Metals – Lake water and Recipient
2009-3 AOX, BOD, COD, Corg, Na, pH, kond, susp – Kommunalt och Skogsindustriellt avlopp
AOX, BOD, COD, Corg, Na, pH, cond & susp – Municipal and Paper industry wastewater
2009-2 Närsalter, pH, kond, färg – Recipient och Kommunalt avlopp
Nutrient salts, pH, cond, color – Recipient and Municipal wastewater
2009-1 Metaller, Spårämnen – Sjövatten, Recipient och Kommunalt avlopp
Metals, Trace Elements – Lake water, Recipient and Municipal wastewater
2008-4 AOX, BOD, COD, Corg/TOC, pH, kond, högt pH – Skogsindustriellt avlopp och Syntetisk lösning
AOX, BOD, COD, Corg/TOC, pH, cond, high pH – Paper industry wastewater and Synthetic solution
2008-3 Närsalter, pH, färg/abs – Kommunalt avlopp och Recipient
Nutrient salts, pH, color/abs – Municipal wastewater and Recipient
2008-2 Jonbalans, färg, pH, kond, turb, Corg, CODMn, klorofyll – Recipient (dricksvattenlik) och Recipient (eutrof)
Ion Balance, color, pH, cond, turb, Corg, CODMn, chlorophyll – Potable recipient and Eutrophic recipient
2008-1 Metaller, Spårämnen – Recipient, Kommunalt avlopp och Rökgaskondensat
Metals, Trace Elements – Recipient, Municipal wastewater and Flue gas condensate
2007-2 AOX, BOD, COD, Corg/TOC, pH, kond – Kommunalt och Skogsindustriellt avlopp
AOX, BOD, COD, Corg/TOC, pH, cond – Municipal and Paper industry wastewater
2007-1 Jonbalans, färg, pH, kond, turb – Recipient (dricksvattenlik) och Recipient (eutrof)
Ion Balance, color, pH, cond, turb – Potable recipient and Eutrophic recipient
2006-4 Metaller i vatten – Recipient (höga halter) och Recipient (låga halter)
Metals – Recipient (high levels) and Recipient (low levels)
2006-3 Jonbalans, färg, pH, kond, turb, TOC, CODMn – Recipient (dricksvattenlik) och Recipient (humös)
Ion Balance, color, pH, cond, turb, TOC, CODMn – Potable recipient and Humic recipient
2006-2 AOX, BOD, COD, Corg/TOC, kond, pH, susp – Kommunalt avlopp och Skogsindustriellt avlopp
AOX, BOD, COD, Corg/TOC, cond, pH, susp – Municipal and Paper industry wastewater
2006-1 Närsalter, pH – Recipient och Kommunalt avlopp
Nutrient salts, pH – Recipient and Municipal wastewater
2005-4 Metaller i slam, Cr(VI) – Rötslam och Syntetisk lösning
Metals in sludge, Cr(VI) – Digested sludge and Synthetic solution
2005-3 Jonbalans, färg, kond, BOD, CODCr – Recipient och Kommunalt avlopp
Ion Balance, color, cond, BOD, CODCr – Recipient and Municipal wastewater
2005-2 AOX, BOD, COD, Corg/TOC, pH – Syntetisk lösning och Skogsindustriellt avlopp
AOX, BOD, COD, Corg/TOC, pH – Synthetic solution and Paper industry wastewater
2005-1 Närsalter – Recipient och Kommunalt avlopp
Nutrient salts – Recipient and Municipal wastewater
2004-4 AOX, BOD, COD, TOC, kond, Na, pH – Kommunalt avlopp och Skogsindustriellt avlopp
AOX, BOD, COD, TOC, Conducitivity, Na, pH – Municipal and Paper industry wastewater
2004-3 Jonbalans – Recipient (dricksvattenlik) och Recipient (jordbrukspåverkad)
Ion Balance – Potable recipient and Rural recipient
2004-2 Metaller i vatten – Recipient (dricksvattenlik) och Skogsindustriellt avlopp
Metals – Potable recipient and Industrial wastewater
2004-1 Närsalter – Kommunalt avlopp och Skogsindustriellt avlopp
Nutrient salts – Municipal and Paper industry wastewater
2003-4 AOX, BOD, Corg, kond, pH, susp – Kommunalt avlopp och Skogsindustriellt avlopp
AOX, BOD, Corg, cond, pH, susp – Municipal and Paper industry wastewater
2003-3 Jonbalans – Recipient (dricksvattenlik) och Sjövatten (humöst)
Ion Balance – Potable recipient and Humic lake water
2003-2 Metaller i vatten – Recipient och Kommunalt avlopp
Metals – Recipient and Municipal wastewater
2003-1 Närsalter – Kommunalt avlopp och Sjövatten
Nutrient salts – Municipal wastewater and Lake water
2002-4 Metaller i slam och sediment – Rötslam och Sediment
Metals i sludge and sediment – Digested sludge and Sediment
2002-3 Jonbalans, pH, kond, färg, turb, TOC, CODMn – Recipient (dricksvattenlik) och Sjövatten
Ion Balance, pH, cond, color, turb, TOC, CODMn – Potable recipient and Lake water
2002-2 AOX, BOD, COD, TOC, pH, kond – Kommunalt avlopp och Skogsindustriellt avlopp
AOX, BOD, COD, TOC, pH, cond – Municipal and Paper industry wastewater
2002-1 Närsalter - låga nivåer – Sjövatten och Kommunalt avlopp
Nutrient salts - low levels – Lake water and Municipal wastewater
2001-6 Jonbalans, pH, kond, färg – Skogsindustriellt avlopp och Sjövatten (humöst)
Ion Balance, pH, cond, color – Paper industry wastewater and Humic lake water
2001-5 Metaller i vatten – Skogsindustriellt avlopp och Recipient (dricksvattenlik)
Metals – Paper industry wastewater and Potable recipient
2001-3 Närsalter, turbiditet – Kommunalt avlopp och Recipient
Nutrient salts, turb – Municipal wastewater and Recipient
2001-1 AOX, BOD, COD, TOC, susp – Skogsindustriellt avlopp
AOX, BOD, COD, TOC, susp – Paper industry wastewater
2000-5 Jonbalans, pH, kond – Sjövatten (humöst) och Recipient (dricksvattenlik)
Ion Balance, pH, cond – Humic lake water and Potable recipient
2000-4 Metaller – Rötslam
Metals – Digested sludge
2000-2 Metaller – Kommunalt avlopp och Recipient (dricksvattenlik)
Metals – Municipal wastewater and Potable recipient
2000-1 AOX,BOD, COD, TOC, susp – Skogsindustriellt avlopp
AOX,BOD, COD, TOC, susp – Paper industry wastewater
1999-4 Närsalter – Syntetisk lösning och Skogsindustriellt avlopp
Nutrient salts – Synthetic and Paper industry wastewater
1999-3 Jonbalans, pH, kond – Råvatten och Sjövatten (humöst)
Ion Balance, pH, cond – Raw water and Humic lake water
1999-2 AOX, BOD, COD, TOC, susp – Avloppsvatten och Syntetisk lösning
AOX, BOD, COD, TOC, susp – Wastewater and Synthetic solution
1999-1 Metaller – Rötslam
Metals – Digested sludge
1998-4 Metaller – Dricksvatten och Avloppsvatten
Metals – Drinking water and Wastewater
1998-3 Jonbalans, kond, pH, färg – Råvatten och Sjövatten
Ion Balance, cond, pH, color – Raw water and Lake water
1998-2 Närsalter – Råvatten och Sjövatten
Nutrient salts – Raw water and Lake water
1998-1 AOX, BOD, COD, TOC – Kommunalt avlopp och Skogsindustriellt avlopp
AOX, BOD, COD, TOC – Municipal wastewater and Paper industry wastewater
1997-4 Närsalter – Sjövatten och Kommunalt avlopp
Nutrient salts – Lakewater and Municipal wastewater
1997-3 Jonbalans, pH, Kond, färg – Recipient och Sjövatten
Ion Balance, pH, cond, color – Recipient and Lake water
1997-2 Spårelement i vatten – Sjövatten och Kommunalt avlopp
Trace elements in water – Lake water and Municipal wastewater
1997-1 Metaller i vatten – Råvatten och Kommunalt avlopå
Metals  – Raw water and Municipal wastewater
1996-4 AOX, BOD, COD, TOC – Kommunalt avlopp och Skogsindustriellt avlopp
AOX, BOD, COD, TOC – Municipal and Paper industry wastewater
1996-3 Närsalter – Kommunalt avloppsvatten och Industriavlopp
Nutrient salts – Municipal and Industrial wastewater
1996-2 Cyanid, fenol, Olja, Fett – Syntetisk lösning
Cyanide, Phenol, Oil, Fat – Synthetic solution
1996-1 Jonbalans, pH, Kond – Dricksvatten och Råvatten
Ion Balance, pH, cond – Drinking water and Raw water
1995-4 Metaller i vatten – Sjövatten och Skogsindustriellt avlopp
Metals in water – Lake water and Paper industry wastewater
1995-3 AOX, BOD, COD, TOC, susp – Skogsindustriellt avlopp och Kommunalt avlopp
AOX, BOD, COD, TOC, susp – Paper industry and Municipal wastewater
1995-2 Närsalter – Recipient och Kommunalt avlopp
Nutrient salts – Recipient and Municipal wastewater
1995-1 Metaller i slam – Rötslam
Metals in Sludge – Digested sludge
1994-4 Jonbalans – Sjövatten
Ion Balance – Lake water
1994-3 Metaller i vatten – Sjövatten och Gruvindustriavlopp
Metals in water – Lake water and Mining industry wastewater
1994-2 AOX, BOD, COD, TOC – Recipient och Skogsindustriellt avlopp
AOX, BOD, COD, TOC – Recipient and Paper industry wastewater
1994-1 Närsalter – Syntetisk lösning och kommunalt avlopp
Nutrient salts – Synthetic solution and Municipal wastewater
1993-4 Metaller i slam – Kommunalt avlopp
Metals in sludge – Municipal wastewater
1993-3 Jonbalans, pH, Kond, färg och klorofyll – Sjövatten och Recipient
Ion balance, pH, Cond, Color and Chlorophyll – Lake water and recipient
1993-2 Metaller i vatten – Syntetisk lösning och Skogsindustriellt avlopp
Metals in water  – Synthetic solution and Paper industry wastewater
1993-1 AOX, BOD, COD, TOC – Syntetisk lösning och Skogsindustriellt avlopp
AOX, BOD, COD, TOC – Synthetic solution and Paper industry wastewater
1992-2 Närsalter – Recipient och Syntetisk lösning
Nutrient salts – Recipient and Synthetic solution
1992-1 Jonbalans – Recipient och Sjövatten
Ion balance – Recipient and Lake water
1991-3 Susp, turbiditet, Kond, pH – Sjövatten och Syntetisk lösning
Susp, turbidity, Cond, pH – Lake water and Synthetic solution
1991-2 Fenoler och Cyanid  – Syntetisk lösning
Cyanide and Phenols – Synthetic solution
1991-1 Metaller i avloppsvatten – Skogsindustriellt avloppsvatten och Syntetisk lösning
Metals in Wastewater – Industrial wastewater and Synthetic solution
1990-2 Fosfor och kväve i avloppsvatten  – Syntetisk lösning och Kommunalt avlopp
Phosphorus and Nitrogen in wastewater – Synthetic solution and Municipal wastewater
1990-1 BOD, COD, TOC, AOX – Syntetisk lösning och Kommunalt avlopp
BOD, COD, TOC, AOX – Synthetic solution and Municipal wastewater
1989-1 Metaller i avloppsvatten – Kommunalt avloppsvatten
Metals in wastewater – Municipal wastewater
1988-2 Fosfor och kväve i förorenat vatten – Syntetisk lösning och Recipient
Phosphorus and Nitrogen in polluted water – Synthetic solutuion and Recipient
1988-1 Kemisk analys av dricksvatten  – Dricksvatten och Råvatten
Chemical analysis of drinking water – Drinking water and Raw water
1987-1 Jonbalans, Kond, och pH – Kommunalt dricksvatten
Ion balance, Cond, and pH – Municipal drinking water
1986-1 BOD, COD, Kväve  – Kommunalt avlopssvatten och Syntetisk lösning
BOD, COD, Nitrogen – Municipal wastewater and Synthetic solution
1984-1 Fosfor och Kväve – Kommunalt avloppsvatten och Recipient
Phosphorus and Nitrogen  – Municipal wastewater and Recipient
1983-2 Jonbalans, Kond, pH – Naturvatten
Ion balance, Cond, pH – Natural water

Organiska provningsjämförelser / Organic Proficiency Tests

ITM Rapport 189 Provningsjämförelse 2009 – Petroleumkolväten i standardlösningar, vatten och jord med GC/MS
ITM Rapport 179 Provningsjämförelse 2008 – Petroleumkolväten i standardlösningar, vatten och jord med GC/MS
ITM Rapport 172x Provningsjämförelse 2007 – Petroleumkolväten i standardlösningar, vatten och jord med GC/MS
ITM Rapport 148 Provningsjämförelse 2005 – Petroleumkolväten i standardlösningar och jord med GC/MS
ITM Rapport 141 Provningsjämförelse 2004 – Petroleumkolväten i standardlösningar och jord med GC/MS
ITM Rapport 120 Provningsjämförelse 2004 – Petroleumkolväten med GC/MS
ITM Rapport 119 Provningsjämförelse 2003 – Petroleumkolväten, MTBE och oorganiskt bly i jord med GC/MS resp AA
ITM Rapport 104 Metodjämförelse 2003 – Infrarödspektrometrisk bestämning av olja extraherad ur vatten med freon eller perkloretylen - en metodjämförelse
ITM Rapport 93 Proficiency Test 2001-2 – Oil in water

Luftlabbets provningsjämförelser / The Air Lab's Proficiency Tests

ITM Rapport 184 Beräkning av rökgasflöde – Provningsjämförelse 2009
ITM Rapport 166 Provningsjämförelse 2007 – Rökgasmätningar vid Igelstaverket, Södertälje
ITM Rapport 154 Provningsjämförelse 2006 – Automatiska rökgasmätningar: Halter i referensgasblandningar
ITM Rapport 115 Flödesmätningar med pitotrör – Provningsjämförelse 2002
ITM Rapport 111 Osäkerhetsbudget för direktvisande instrument – Praktiskta tillämpningar
ITM Rapport 107 Provningsjämförelse 2002 – TOC-mätning enligt EN 12619
ITM Rapport 102 Beräkning av rökgasflöde – Provningsjämförelse 2002
ITM Rapport 95 Provningsjämförelse 2001 – Automatiska rökgasmätningar: Halter i referensgasblandningar
ITM Rapport 85 Beräkning av rökgasflöde – Provningsjämförelse 2000
ITM Rapport 84 Provningsjämförelse 2000 – Automatiska rökgasmätningar: Halter i referensgasblandningar
ITM Rapport 80 Flödesmätningar med pitotrör – Provningsjämförelse 1999
ITM Rapport 76 Provningsjämförelse 1999 – Automatiska rökgasmätningar: Halter i referensgasblandningar
ITM Rapport 73 Provningsjämförelse 1998 – Automatiska rökgasmätningar: Halter i referensgasblandningar
ITM Rapport 62 Provningsjämförelse 1997 – Automatiska rökgasmätningar: Halter i referensgasblandningar
ITM Rapport 58 Utvärdering av sotmätningar utförda enligt OECD-metoden – Mätningar i Stockholm mars - maj 1996
ITM Rapport 47 Provningsjämförelse 1996 – Automatiska rökgasmätningar: Halter i referensgasblandningar
ITM Rapport 37 Provningsjämförelse 1995 – Automatiska rökgasmätningar: Halter i referensgasblandningar
ITM Rapport 21 Provningsjämförelse 1995 – Automatiska rökgasmätningar: Halter i referensgasblandningar
ITM Rapport 12 Provningsjämförelse 1992 – Automatiska rökgasmätningar: Halter i referensgasblandningar

Särskilda provningsjämförelser / Special Proficiency Tests

ITM Rapport 126 Comparative determinations of metals i fish – An interlaboratory trial
ITM Rapport 117 Provningsjämförelse av aluminiumfraktioner – 2001 & 2002
ITM Rapport 106 Interlaboratory trial for validation of ISO/DIS 15586 – Water quality - Determinatin of trace elements by atomic absorption spectrometry with graphite furnace