Kontakt

ACES provningsjämförelser
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

ACES webbsida: www.aces.su.se.

Information

Bakgrunden

Naturvårdsverket började 1973 organisera tester för laboratorier inom miljövårdsområdet. Verksamheten följde med när Naturvårdsverkets laboratorier överfördes 1992 till Stockholms universitet som en del av Institutet för tillämpad miljöförskning (ITM). I 2015 bildade ITM, tillsammans med analytisk kemi och miljökemi, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES).

Syfte

Att delta i provningsjämförelser är en ovärderlig del av kvalitetsarbetet och obligatoriskt för ackrediterade laboratorier. Vid en provningsjämförelse jämför en grupp av laboratorier sina analysresultat med varandra och kan då lätt upptäcka fel i rutiner eller metoder. SWEDACs bedömare använder rapporterna vid tillsyn av ackrediterade laboratorier.

Sekretess

Inga samband mellan deltagarna och deras respektive resultat visas i rapporterna.

Vid få anmälda

Vid anmälan behöver man generellt inte uppge vilka parameter som ska analyseras. Vissa parameter (framförallt ett antal metaller) har ofta lågt deltagande – för dessa ber vi om förhandsbesked. Om för få visar intresse kontaktar vi anmälda labb innan proverna skickas ut och tar bort parametern från jämförelsen.
Resultat för samtliga parameter som är inkluderade i provningsjämförelsen publiceras i rapporten. Se nedan ”Kriterier för beräkning av z-scores” för hur vi utvärderar resultat vid lågt deltagande.

Kriterier för beräkning av z-scores

Parameter med minst sex godkända resultat: z-score beräknas om proverna bedöms vara homogena och stabila m.a.p. den aktuella parametern.

Parameter med fyra eller fem godkända resultat: z-score beräknas om CV% (standardavvikelse /medelvärde) är mindre än 10% och det finns högst ett outlier. Mindre-än värden och uppenbara rapporteringsmissar räknas inte som outliers.

Parametrar som inte uppfyller villkoren: Inga z-scores beräknas. För dessa presenteras endast deltagarnas resultat samt, beroende på antal resultat och spridning, eventuellt även grundläggande statistik och Youden-diagram utan konfidensintervall.

Provpar och Youden-tekniken

Varje provningsjämförelse (del) består av ett provpar. Vattnet i de enskilda proverna inom ett provpar har samma ursprung men är blandade i separata kar. Analysresultaten ska därmed skilja sig något mellan de två proverna. På så sätt kan vi använda Youden-tekniken för att avslöja systematiska fel.

I Youden-diagrammet visas varje resultatpar (prov 1 – prov 2) som en punkt i ett koordinatsystem. Systematiska och slumpmässiga avvikelser avslöjas av spridningsmönstret. Resultat sprida utefter 45° linjen tyder på systematiska avvikelser. Ett cirkelformat mönster indikerar en slumpmässig fördelning utan påtagliga systematiska fel.

Koordinatörer

Marsha Hanson

Marcus Sundbom

Om oss

ACES utför provningsjämförelserna i naturvatten och avloppsvatten på uppdrag av SWEDAC (Styrelsen för teknisk ackreditering). Det årliga programmet har jämförelser för metaller och spårämnen, jonbalans, närsalter, syreförbrukning, TOC och suspenderat material. Klorofyll, Cr6+ och extrem pH finns med mer sällan. Typiska matriser är utgående avloppsvatten från kommunala och industriella reningsverk, recipientvatten och sjövatten, alla med nivåer representiva för skandinaviska förhållanden.