Provningsjämförelser för miljö- och vattenlaboratorier.

Våren 2017

2017-1

Metaller och spårämnen

Ag, Al, As, B, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Si, Sn, Sr, Tl, U, V, Zn

Del A: Recipient, spikat
Del B: Kommunalt avlopp, spikat

Slutrapport

2017-2

Suspenderat material + Slam

Susp, Glödrest, Susp70/Viraduk (endast Del B)

Del A: Kommunalt avlopp, utgående
Del B: Skogsindustriellt avlopp, utgående

Torrsubstans, Glödrest, pH, alkalinitet

Del C: Rötslam, vattenhaltig

Slutrapport

2017-3

Närsalter

NO2-N, NO3-N, NO23-N, NH4-N, Ntot, PO4-P, Ptot, Si, färgtal, pH, konduktivitet

Del A: Eutrof recipient
Del B: Kommunalt avlopp, utgående

Slutrapport

Hösten 2017

2017-4

Jonbalans

färgtal, absorbans, konduktivitet, pH, turbiditet, alkalinitet, Ca+Mg, hårdhet (dH), Ca, K, Mg, Na, klorid, fluorid, sulfat, summa anjoner, summa katjoner, CODMn, TOC

Del A: Dricksvattenlik recipient
Del B: Humös recipient

Schema
  • Utskick: 4 september
  • Analys: 7 september
  • Sista svarsdag: 27 september

2017-5

Avloppsvatten

BOD7, CODCr, CODMn, TOC, Na, konduktivitet, pH, alkalinitet

Del A: Kommunalt avlopp, utgående

BOD7, CODCr, TOC, Na, konduktivitet, pH, alkalinitet, Ntot, Ptot

Del B: Skogsindustriellt avlopp, utgående

AOX

Del C: Skogsindustriellt avlopp

Schema
  • Utskick: 2 oktober
  • Analys: 5 oktober
  • Sista svarsdag: 25 oktober

Provningsjämförelser 2017

Information och program (pdf)

Sök analyskoder