Provningsjämförelser för miljö- och vattenlaboratorier.

Våren 2018

2018-1

Suspenderat material + Slam

Suspenderad torrsubstans, Glödrest, Susp70/Viraduk (endast del B)

Del A: Kommunalt avloppsvatten, utgående
Del B: Skogsindustriellt avloppsvatten, utgående

Torrsubstans, Glödrest, pH, Alkalinitet, Flyktiga organiska syror, NH4-N

Del C: Rötslam, vattenhaltigt

Slutrapport

2018-2

Metaller och spårämnen

Al, Ag, As, B*, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo*, Ni, Pb, Sb, Se, Si, Sn, Sr, U*, V, Zn
* endast del A

Del A: Dricksvatten, spikat
Del B: Kommunalt avloppsvatten, spikat

Slutrapport

2018-3

Närsalter + Lukt

NO2-N, NO3-N, NO23-N, NH4-N, Ntot, PO4-P, Ptot, Si, färgtal, pH, konduktivitet
NYTT! BOD (endast del A)

Del A: Eutrof recipient
Del B: Kommunalt avloppsvatten, utgående

Lukt

Del C: 4 prover

Slutrapport

Hösten 2018

2018-4

Jonbalans

färgtal, absorbans, konduktivitet, pH, turbiditet, alkalinitet, Ca+Mg, hårdhet (dH), Ca, K, Mg, Na, klorid, fluorid, sulfat, summa anjoner, summa katjoner, CODMn, TOC

Del A: Dricksvattenlik recipient
Del B: Humös recipient
Del C: Klorofyll

Schema
  • Utskick: 3 september
  • Analys: 6 september
  • Sista svarsdag: 26 september

2018-5

Avloppsvatten

BOD7, CODCr, CODMn, TOC, Na, konduktivitet, pH, alkalinitet

Del A: Kommunalt avloppsvatten, utgående

BOD7, CODCr, TOC, Na, konduktivitet, pH, alkalinitet, Ntot, Ptot

Del B: Skogsindustriellt avloppsvatten, utgående

AOX

Del C: Skogsindustriellt avloppsvatten

Schema
  • Utskick: 24 september
  • Analys: 27 september
  • Sista svarsdag: 17 oktober

Provningsjämförelser 2018

Information och program (pdf)

Sök analyskoder