Provningsjämförelser för miljö- och vattenlaboratorier.

Våren 2018

2018-1

Suspenderat material + Slam

Suspenderad torrsubstans, Glödrest, Susp70/Viraduk (endast Del B)

Del A: Kommunalt avloppsvatten, utgående
Del B: Skogsindustriellt avloppsvatten, utgående

Torrsubstans, Glödrest, pH, Alkalinitet, Flyktiga organiska syror, NH4-N

Del C: Rötslam, vattenhaltigt

Dokument
Schema
 • Utskick: 5 februari
 • Analys: 8 februari
 • Sista svarsdag: 28 februari

2018-02-05 Proverna skickas. Hämta din kolli-ID för att spåra ditt paket.

2018-2

Metaller och spårämnen

Ag, Al, As, B, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Si, Sn, Sr, Tl, U, V, Zn

Del A: Dricksvatten, spikat
Del B: Kommunalt avloppsvatten, spikat

Schema
 • Utskick: 12 mars
 • Analys (Hg): 15 mars
 • Analys (övriga): valfri dag
 • Sista svarsdag: 4 april

2018-3

Närsalter + Lukt (prel.)

NO2-N, NO3-N, NO23-N, NH4-N, Ntot, PO4-P, Ptot, Si, färgtal, pH, konduktivitet

Del A: Eutrof recipient
Del B: Kommunalt avloppsvatten, utgående

Lukt (preliminärt)

Del C: 4 prover

Schema
 • Utskick: 16 april
 • Analys: 19 april
 • Sista svarsdag: 9 maj

Hösten 2018

2018-4

Jonbalans

färgtal, absorbans, konduktivitet, pH, turbiditet, alkalinitet, Ca+Mg, hårdhet (dH), Ca, K, Mg, Na, klorid, fluorid, sulfat, summa anjoner, summa katjoner, CODMn, TOC

Del A: Eutrof recipient
Del B: Humös recipient

Schema
 • Utskick: 3 september
 • Analys: 6 september
 • Sista svarsdag: 26 september

2018-5

Avloppsvatten

BOD7, CODCr, CODMn, TOC, Na, konduktivitet, pH, alkalinitet

Del A: Kommunalt avloppsvatten, utgående

BOD7, CODCr, TOC, Na, konduktivitet, pH, alkalinitet, Ntot, Ptot

Del B: Skogsindustriellt avloppsvatten, utgående

AOX

Del C: Skogsindustriellt avloppsvatten

Schema
 • Utskick: 24 september
 • Analys: 27 september
 • Sista svarsdag: 17 oktober

Provningsjämförelser 2018

Information och program (pdf)

Sök analyskoder